تاریخچه سیکو

تاریخچه سیکو

تاریخچه سیکو سیکو یک شرکت ژاپنی است که در زمینه ساخت و فروش ساعت ووسایل الکتریکی فعالیت داردودر زبان ژاپنی به معنی” نفیس” یا “موفقیت “است . سال 1881 seikoدرسال 1881توسط kintaro. Hattori˛ همزمان که مدیر فروشگاه ساعت و جواهرات معروف به K.Hattoriبود ˛درتوکیو ژاپن تاسیس شد. یازده سال بعد درسال 1892اوبانام Seikosha(به معنی خانه […]